ގދ.ގައްދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1023
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް ނިމިފައި
:
: 23 ނޮވެންބަރު 2020
:
:
: 19 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 1 އޮގަސްޓް 2021
:
: 19 ސެޕްޓެންބަރު 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

އަޕްޑޭޓުތައްއަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް