ހއ.މޮޅަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1100
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ލޭންޑް އެލޮކޭޝަން މަސައްކަތް ނިމިފައި. 15 ޖުލައި 2021ގައި އީ.އައި.އޭ ސްކޯޕިންގ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައި
: 18 ފެބުރުވަރީ 2021
: 28 ފެބުރުވަރީ 2021
: 1 މޭ 2023
: 19 އޭޕްރިލް 2023
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
7,341,600.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
19,320,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 25 ނޮވެންބަރު 2021
:
: 10 މޭ 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 15 ޖުލައި 2021

އަޕްޑޭޓުތައްއަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް