ހއ.ފިއްލަދޫ މަގު ހެދުން
އައިޑީ:
ISLES/1101
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
-
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
500,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
5,500,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 10 މާރިޗު 2021

އަޕްޑޭޓުތައްއަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް