ގއ.ދެއްވަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1199
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
: 9 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
2,567,250.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
2,411,040.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

އަޕްޑޭޓުތައްއަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް