ސ.ހުޅުދޫ ވިޒިޓަރސް ސެންޓަރ އަދި އާންމު ފާހާނާ ބަރި
ވިލުންތެރި މުޖުތަމަޢު
އައިޑީ:
ISLES/1211
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
3,000,000.00 ރ

އަޕްޑޭޓުތައްއަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް