އައްޑޫ ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - ބިން ހިއްކުން
އައިޑީ:
ISLES/1234
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕްރިކޮލިފައިވެފައިވާ ޕާޓީތަކަށް 20 މާރިޗް 2021 ގައި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމންޓް އިޝޫކުރެވިފައި. ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަކީ 03 މޭ 2021. ބިޑު ހުށަޙަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚު 31 މޭ 2021 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކުރެވިފައި.
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ލޯން އެހީ ( އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
284,406,480.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
296,800,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 16 މޭ 2021

އަޕްޑޭޓުތައް

ތާރީޚް ތަފްޞީލް ރަށް (ތައް) ނިމުނު އިންސައްތަ ސްޓޭޓަސް
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ޕްރިކޮލިފައިވެފައިވާ ޕާޓީތަކަށް 20 މާރިޗް 2021 ގައި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމންޓް އިޝޫކުރެވިފައި. ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަކީ 03 މޭ 2021.
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
ޓެންޑަރކޮށްފައި
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ޕްރިކޮލިފައިވެފައިވާ ޕާޓީތަކަށް 20 މާރިޗް 2021 ގައި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމންޓް އިޝޫކުރެވިފައި. ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަކީ 03 މޭ 2021.
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ
ޓެންޑަރކޮށްފައި
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ޕްރިކޮލިފައިވެފައިވާ ޕާޓީތަކަށް 20 މާރިޗް 2021 ގައި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމންޓް އިޝޫކުރެވިފައި. ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަކީ 03 މޭ 2021.
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ
ޓެންޑަރކޮށްފައި