އައްޑޫ ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - ބިން ހިއްކުން
ވިލުންތެރި މުޖުތަމަޢު
އައިޑީ:
ISLES/1234
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ޑީ.ޕީ.އާރް އަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެޕްރޫވަލް ވަނީ ލިިބިފައި. އީ.ޕީ.ސީ ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން އަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް 04 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ގައި ވަނީ އިންޑިއާ ގައި އިއުލާނުކުރެވިފައި. ޕްރިކޮލިފިކޭޝަަން އަށް ކުރިމަތިލިމުގެ މުއްދަތު ވަނީ 04 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގައި ހަމަވެފައި. ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން އަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން އަދި އެފަރާތް ވަނީ ވަނީ އިވެލުއޭޝަން އިން ފެއިލްވެފައި. ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން ޑޮކިއުމަންޓްގެ ބައެއް ކްރިޓީރިއާތައް އިސްލާޙުކުރުމަށްފަހު އަލުން ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން އަށް ވަނީ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020 ހުޅުވާލެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
- ލޯން އެހީ (ކޮމާޝަލް ލޯންސް)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
66,472,844.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 ނޮވެންބަރު 2020

އަޕްޑޭޓުތައް

ތާރީޚް ތަފްޞީލް ރަށް (ތައް) ނިމުނު އިންސައްތަ ސްޓޭޓަސް
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ބިން ހިއްކުން (90 ހެކްޓަރު) - މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ޑީ.ޕީ.އާރް އަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެޕްރޫވަލް ވަނީ ލިިބިފައި. އީ.ޕީ.ސީ ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން އަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް 04 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ގައި ވަނީ އިންޑިއާ ގައި އިއުލާނުކުރެވިފައި. ޕްރިކޮލިފިކޭޝަަން އަށް ކުރިމަތިލިމުގެ މުއްދަތު ވަނީ 04 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގައި ހަމަވެފައި. ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން އަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން އަދި އެފަރާތް ވަނީ ވަނީ އިވެލުއޭޝަން އިން ފެއިލްވެފައި. ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން ޑޮކިއުމަންޓްގެ ބައެއް ކްރިޓީރިއާތައް އިސްލާޙުކުރުމަށްފަހު އަލުން ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން އަށް ހުޅުވާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 28 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގައި. ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްސް ތައްޔާރުކުރުމާއި ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން ފައިނަލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
ޕްލޭންކޮށްފައި
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ އަދި މަރަދޫފޭދޫ ބިން ހިއްކުން (75 ހެކްޓަރު) - މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ޑީ.ޕީ.އާރް އަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެޕްރޫވަލް ވަނީ ލިިބިފައި. އީ.ޕީ.ސީ ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން އަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް 04 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ގައި ވަނީ އިންޑިއާ ގައި އިއުލާނުކުރެވިފައި. ޕްރިކޮލިފިކޭޝަަން އަށް ކުރިމަތިލިމުގެ މުއްދަތު ވަނީ 04 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގައި ހަމަވެފައި. ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން އަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން އަދި އެފަރާތް ވަނީ ވަނީ އިވެލުއޭޝަން އިން ފެއިލްވެފައި. ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން ޑޮކިއުމަންޓްގެ ބައެއް ކްރިޓީރިއާތައް އިސްލާޙުކުރުމަށްފަހު އަލުން ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން އަށް ހުޅުވާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 28 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގައި. ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްސް ތައްޔާރުކުރުމާއި ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން ފައިނަލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ
ޕްލޭންކޮށްފައި
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫގެ ބިން ހިއްކުން (38 ހެކްޓަރު) - މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ޑީ.ޕީ.އާރް އަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެޕްރޫވަލް ވަނީ ލިިބިފައި. އީ.ޕީ.ސީ ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން އަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް 04 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ގައި ވަނީ އިންޑިއާ ގައި އިއުލާނުކުރެވިފައި. ޕްރިކޮލިފިކޭޝަަން އަށް ކުރިމަތިލިމުގެ މުއްދަތު ވަނީ 04 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގައި ހަމަވެފައި. ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން އަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން އަދި އެފަރާތް ވަނީ ވަނީ އިވެލުއޭޝަން އިން ފެއިލްވެފައި. ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން ޑޮކިއުމަންޓްގެ ބައެއް ކްރިޓީރިއާތައް އިސްލާޙުކުރުމަށްފަހު އަލުން ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން އަށް ހުޅުވާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 28 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގައި. ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްސް ތައްޔާރުކުރުމާއި ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން ފައިނަލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ
ޕްލޭންކޮށްފައި