ގއ.ކޮނޑޭ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1263
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިސްކިތް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާން ކުރެވިފައި
: 30 ޖޫން 2021
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
240,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
2,880,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 16 ޖޫން 2021

އަޕްޑޭޓުތައްއަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް