އައްޑޫ ސިޓީ ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސް ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް
ޤާނޫނުގެ ޙުކޫމާތު ނެގެހެއްޓުމާއި ޝަރުޢީ ނިޒާމް އިޞްލާޙުކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/1275
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޑީޓެއިލް ކުރެހުންތަކާއި، ބީއޯކިއު އަދި ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރުތަމަ ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ މިހާރު ވަނީ އަލުން އިޢުލާނު ކުރެވިފައެވެ. އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުން 29 މާރިޗް 2020 ގައި އޮތްނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޙާޟިރުވެފައި ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން 22 އޭޕްރީލް 2020 ވަނަ ދުވަހު އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަންނަ ގޮތައަށް 14 އޭޕްރީލް 2020 ގައި އަލުން އިޢުލާނު ކުރިނަމަވެސް މާލެ ފުރަބަންދު ކުރުމުގެ ސަބަބުން، މި މަސައްކަތް ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ.
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
6,000,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 31 މޭ 2020

އަޕްޑޭޓުތައްއަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް