މާފުށީ ޖަލުގައި ހައި ސެކިއުރިޓީ ވިންގެއް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1316
: 24 ޑިސެންބަރު 2019
: 24 ޑިސެންބަރު 2019
: 20 އޮގަސްޓް 2019
: 15 ޑިސެންބަރު 2020
: 15 ޑިސެންބަރު 2020
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
550,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 21 ޖަނަވަރީ 2020
: 15 ޑިސެންބަރު 2020
: 15 ޑިސެންބަރު 2020
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 1 ފެބުރުވަރީ 2023

އަޕްޑޭޓް / ފޮޓޯއެހެން އިދާރާތަކުގެ އަޕްޑޭޓުތައް


އަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3323820
[email protected]