އއ.އުކުޅަސް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ލައިޓް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
:
އައިޑީ:
ISLES/1412
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ލައިޓް އިންސްޓޮލޭޝަން މަސައްކަތް ނިމި، މެއިން ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއަށް ފޮނުވިފައި
: 30 ޑިސެންބަރު 2020
: 25 އޮގަސްޓް 2020
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
338,227.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
194,873.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 30 ޑިސެންބަރު 2020
: 21 ޑިސެންބަރު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 22 ނޮވެންބަރު 2022

އަޕްޑޭޓް / ފޮޓޯއެހެން އިދާރާތަކުގެ އަޕްޑޭޓުތައް


އަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3347300
[email protected]