ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ 6 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1972
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 31 ޖުލައި 2022
:
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
2,068,746.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
2,327,339.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 31 ޖުލައި 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 28 ޖުލައި 2021

އަޕްޑޭޓް / ފޮޓޯއެހެން އިދާރާތަކުގެ އަޕްޑޭޓުތައް


އަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3350037
[email protected]