ކަސްޓަމްސް ނޯތް ރީޖަން ހެޑް އޮފީސް އިމާރާތް - ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާއި ވަޒީފާ އަދި މައިގްރޭޝަން
އައިޑީ:
ISLES/0002
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ރިޓެންޝަން ޕީރިއެޑްގައި
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2020 ގެ ބަޖެޓް :
671,993.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 24 އޮކްޓޫބަރު 2020

އަޕްޑޭޓުތައް

ތާރީޚް ތަފްޞީލް ނިމުނު އިންސައްތަ ސްޓޭޓަސް
24 އޮކްޓޫބަރު 2019 - މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕަށް އައި ބަދަލަކާ ގުޅިގެން 104 ދުވަސް އަދި 411,280.00 ރުފިޔާ އެޕްރޫވްކުރުމަށް ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރއަށް 02 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވުނު. - އިމާރާތުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަސައްކަތުގެ ސޮކޯޕަށްއައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުނު ވޭރިއޭޝަން (90 ދުވަހާއި 665,680.00 ރުފިޔާ) 17 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހު އެޕްރޫވް ކުރެވުނު - ފަޔާރ ސިސްޓަމް އިންސްޓޯލްކޮށް ނިމުން - އިމާރާތުގެ ކްލެޑިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - އިމާރާތައް ކަރަންޓް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ލައިޓްތައް ހަރުކުރުމާއި ޑީބޯޑު އެޅުން - އިމާރާތުގައި ޖަހާފައިވާ މުށިތައް ސާފުކުރުމާއި ބިއްލޫރިތައް ސާފުކުރުން - އިމާރާތުގެ ބޭރުގައި ކުލެޑިން ޖެހުން - އިމާރާތައް ކަރަންޓް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުން - އިމާރާތުގެ ގޯތިތެރޭގެ ލޭންޑްސްކޭޕިން ހެދުން - ފާއިތުވި ހަފްތާގައިވެސް ކުރަމުން ގެންދިޔަ މަސައްކަތްތައް ނުނިމޭތީ އެކަންކަން ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން - ކްލެޑިން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގެ %95 ނިމިފައި - އިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފިޓިންގްސް ހަރުކޮށް ނިމިފައި - ޕެނަލްބޯޑު ހަރުކުރުން ފިޔަވައި ހުރިހާ އިލެކްޓްރިކަލް މަސައްކަތް ނިމިފައި - އިމާރާތުގެ ފިނިޝިންގެ %95 ނިމިފައި
95 ހިނގަމުންދަނީ