މާލޭ މަގު ހެދުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0258
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ސެގްމެންޓް 02ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
: 3 ޖުލައި 2022
: 3 ޖުލައި 2022
: 30 ނޮވެންބަރު 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
16,840,702.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
18,945,790.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 20 އޮގަސްޓް 2022
: 26 ޖަނަވަރީ 2020
: 29 ޖަނަވަރީ 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 8 ޑިސެންބަރު 2022

އަޕްޑޭޓް / ފޮޓޯއެހެން އިދާރާތަކުގެ އަޕްޑޭޓުތައް


އަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]