އޮލިމްޕަސް ހޯލް ތަރައްގީކުރުން
ފަންނުވެރިކަމާއި، ސަގާފަތާއި ތަރިކަ
އައިޑީ:
ISLES/2822
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މި މަޝްރޫއުގެ ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު، އެޮލިމްޕަސް ހޯލުގެ އޭސީ ތައް މަރާތުކުރުމަށް ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަތަކާއި ހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2021 ގެ ބަޖެޓް :
2,000,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 3 މާރިޗު 2021

އަޕްޑޭޓުތައްއަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް