ނ.މަގޫދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/3056
: 4 ޖަނަވަރީ 2022
: 25 ޖަނަވަރީ 2022
: 30 އޭޕްރިލް 2022
:
: 19 ޖުލައި 2022
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
453,371.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
140,520.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 29 ޖަނަވަރީ 2022
: 25 ޖަނަވަރީ 2022
: 19 ޖޫން 2022
: 19 ޖުލައި 2022
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 22 ނޮވެންބަރު 2023

އަޕްޑޭޓް / ފޮޓޯއެހެން އިދާރާތަކުގެ އަޕްޑޭޓުތައް


އަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3302200
[email protected]