ސ.މަރަދޫ ބަނދަރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް
އައިޑީ:
ISLES/0318
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މުޅި މަޝްރޫއުގެ 89% ނިމިފައި. ބަނދަރުގައި ޕޭވްމަންޓް ގައު އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
12,516,853.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 1 ޖޫން 2020

އަޕްޑޭޓުތައްއަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް