މާލޭގައި މިނީ ބަސް ހިދުމަތް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/3257
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 1 ޖުލައި 2020
: 31 ޑިސެންބަރު 2021
: 31 ޖުލައި 2022
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
2,021,984.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
2,274,732.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 1 ޖަނަވަރީ 2021
: 31 ޖުލައި 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 ނޮވެންބަރު 2022

އަޕްޑޭޓް / ފޮޓޯއެހެން އިދާރާތަކުގެ އަޕްޑޭޓުތައް


އަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3343423