ބ.ކިހާދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް
އައިޑީ:
ISLES/0353
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޓެންޑަރ ޑޮއިކުމަންޓްސްއަށް ނޯ އޮބްޖެކްޝަން ހޯދުމަށް ފަންޑިންގ އޭޖެންސީއަށް ހުށަހެޅިފައި ނޯއޮބްޖެކަޝަން ލިބި ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަންގެ %99 ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 25 މާރިޗު 2020

އަޕްޑޭޓުތައްއަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް