ފ.ފީއަލި ބިން ހިއްކުން
ވިލުންތެރި މުޖުތަމަޢު
އައިޑީ:
ISLES/0365
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
15 ފެބްރުއަރީ 2020/ ޑިޒައިން އެޕްރޫވް ކުރެވެންދެން ޓައިމް އެކްސްޓެންދްކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 24 ނޮވެންބަރު 2020

އަޕްޑޭޓުތައްއަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް