ފ.މަގޫދޫ ބިން ހިއްކުން
އައިޑީ:
ISLES/0366
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ރިވެޓްމަންޓްގެ ޑިޒައިން ބަދަލުވެފައިވުމާއިއެކު، ރިވައިސްޑް ކޮޓޭޝަންއެއް ހުށަހެޅުމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް އަންގާފައި
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
300,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
35,851,276.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 11 މޭ 2021

އަޕްޑޭޓުތައްއަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް