ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
:
ފަޅުހިއްކައި، ބިން ހިއްކައި އަދި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި، މަރާމާތުކޮށް އެއަރޕޯޓް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން.
އައިޑީ:
ISLES/4373
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕލޓ އިން ތަރައްޤީ ކުރާ ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ އިތުރައް، ސ.ގަން އިންދެވޭ ޙިދުމަތްތައް އިތުރުކުރުމާއި ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުގެ މިކުންފުނިން ވަނީ އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭންއެއް ނިންމާއި ކުންފުނީގެ ޝެއަރ ހޯލްޑަރުންނާއި ހިއްސާކުރެވިފައެވެ. މިޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އިންޑިއަން އެގްޒިމް ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިންވަނީ ދަންވާފައެވެ. މިޕްރޮޖެކްޓަކީ މިކުންފުނިން 02 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށް ނިންމުމަށް ހަމޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. މިޕްރޮޖެކްގައި ހިމެނޭ އައި.ސާ.ގޯ ސެޓިފިކޭށަންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭރުގެ ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދައި އެކަމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް 2020 މެއި އިން ފެށިގެން ކުރިޔައް ގެންދަމުން ދާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި ޕްރޮޖެކްޓްގައި ދެންހިމެނޭ ބައިތައް ކުރިޔައް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިންޑިއަން އެގްޒިމް ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ކަމުން، ބޭންކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓް އިންޑިއަން އެރޕޯޓްސް ގެފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
: 1 މޭ 2020
: 21 މޭ 2020
: 1 މޭ 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
264,129,180.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 21 މޭ 2020
: 1 މޭ 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 ޖަނަވަރީ 2022

އަޕްޑޭޓުތައްއަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް