އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4574
: 30 މޭ 2023
:
: 30 މޭ 2025
:
:
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
50,000,000.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
4,962,242.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 30 މޭ 2023
:
: 25 މޭ 2025
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 28 އޮގަސްޓް 2023

އަޕްޑޭޓް / ފޮޓޯއެހެން އިދާރާތަކުގެ އަޕްޑޭޓުތައް


އަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3034448
[email protected]