ހުޅުމާލޭ އަމާން ހިޔާ ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4660
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ހުޅުމާލެ ޝެލްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް ބްރީފް ޕްރެޒެންޓްކޮށްފައި. HDC އިން ކޮންސެޕްޓަށް ކޮމެންޓް ފޮނުވާފައި. ކޮންސެޕްޓް ފައިނަލައިޒޭޝަން މަރުޙަލާގައި.
: 1 ފެބުރުވަރީ 2021
: 1 ފެބުރުވަރީ 2021
:
: 31 ޖަނަވަރީ 2023
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2022 ގެ ބަޖެޓް :
1,553,500.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
2,753,481.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
: 31 ޖަނަވަރީ 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 15 ނޮވެންބަރު 2022

އަޕްޑޭޓް / ފޮޓޯއެހެން އިދާރާތަކުގެ އަޕްޑޭޓުތައް


އަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3013017
[email protected]