ބ.ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4676
:
: 25 ނޮވެންބަރު 2021
: 9 ޑިސެންބަރު 2022
:
: 5 ޖަނަވަރީ 2023
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
658,839.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
592,955.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 22 ޖަނަވަރީ 2022
:
: 5 ޖަނަވަރީ 2023
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 25 އޭޕްރިލް 2023

އަޕްޑޭޓް / ފޮޓޯއެހެން އިދާރާތަކުގެ އަޕްޑޭޓުތައް


އަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]