ނ.ހޮޅުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/4695
: 10 ޖޫން 2021
: 5 ޖުލައި 2021
: 31 ޑިސެންބަރު 2021
: 16 ޖޫން 2022
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
893,220.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
803,898.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 10 ޖޫން 2021
: 5 ޖުލައި 2021
: 16 ޖޫން 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ޖޫން 2022

އަޕްޑޭޓް / ފޮޓޯއެހެން އިދާރާތަކުގެ އަޕްޑޭޓުތައް


އަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]