ހުޅުމާލެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަޅާ 1530 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ތަކުގެ މަސައްކަތް
:
ހުޅުމާލެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގައި 1344 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމާއި، ޕާރކިންގ އަދި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ޔުނިޓް އެޅުން.
އައިޑީ:
ISLES/4817
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމެނީ، ދޮރުހަރުކުރުމާއި ފުރާޅުގެ ބައެއް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. ކަރަންޓާއި ނަރުދަމާ އަދި އަލިފާން ނިވި ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
: 15 މާރިޗު 2018
: 15 މާރިޗު 2018
: 14 މާރިޗު 2020
: 31 މާރިޗު 2022
:
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( ސޭލަން ބޭންކް ޕލސ )
- ލޯން އެހީ ( ޗައިނާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
2,671,515,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 15 މާރިޗު 2018
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2022
:
: - ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ލޭބަރުން ނުލިބި ލަސްވުން
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 29 ނޮވެންބަރު 2022

އަޕްޑޭޓް / ފޮޓޯއެހެން އިދާރާތަކުގެ އަޕްޑޭޓުތައް


އަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3353535
[email protected]