ހުޅުމާލެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަޅާ 7000 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ތަކުގެ މަސައްކަތް (ހިޔާ ފްލެޓް)
:
6720 ސޯޝަލް ހައުސިންގް ޔުނިޓް އިމާރާތް ކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/4819
: 19 ޑިސެންބަރު 2017
: 19 ޑިސެންބަރު 2017
: 19 ޑިސެންބަރު 2019
: 31 މާރިޗު 2021
: 26 މާރިޗު 2020
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
6,692,280,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 19 ޑިސެންބަރު 2017
: 19 ޑިސެންބަރު 2017
: 31 މާރިޗު 2021
: 30 ޖޫން 2021
: .ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ކުރިޔައް ގެންދިއުމަށް ދަތިވުން ބައެއް މަސައްކަތްތެރީން ކޮވިޑް 19އަށް ފައްސިވުމުން މަސައްކަތަށް ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވުން
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 16 ނޮވެންބަރު 2021

އަޕްޑޭޓް / ފޮޓޯއެހެން އިދާރާތަކުގެ އަޕްޑޭޓުތައް


އަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3353535
[email protected]