ފ.ނިލަންދޫގައި ފެނުގެ ނެޓްވޯރކް ގާއިމުކުރުން
ފެނާއި ނަރުދަމާ
އައިޑީ:
ISLES/0506
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އިންޖިނިޔަރ އަދި ލޭބަރުން ރާއްޖެ އެތެރެނުވެވުމުގެ ސަބަބުން ޕްލާންޓް ހައުސް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި. ނަމަވެސް، މެޓީރިއަލް އެޕްރޫވްކުރުމާއި އަދި ރަށަށް މެޓީރިއަލް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ. އެޑްމިން އިމާރާތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
10,812,927.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 24 ނޮވެންބަރު 2020

އަޕްޑޭޓުތައްއަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް