ފ.ނިލަންދޫގައި ފެނުގެ ނެޓްވޯރކް ގާއިމުކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/0506
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހުއްޓިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލް ނުފޮނުވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި.
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
14,534,535.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
7,628,211.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 15 މޭ 2021

އަޕްޑޭޓުތައްއަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް