އއ.މަތިވެރީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ފެނާއި ނަރުދަމާ
އައިޑީ:
ISLES/0507
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ ގެ %38 މަސައްކަތް ނިމިފައި. އިމާރާތް ހިޔާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
7,517,471.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 3 ޖޫން 2020

އަޕްޑޭޓުތައްއަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް