ހދ.ފިނޭ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ފެނާއި ނަރުދަމާ
އައިޑީ:
ISLES/0523
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފެނާއި ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢުގެ ޑީޓެއިލްޑް ޑިޒައިން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
5,967,494.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 މޭ 2020

އަޕްޑޭޓުތައް

ތާރީޚް ތަފްޞީލް ނިމުނު އިންސައްތަ ސްޓޭޓަސް
11 މާރިޗު 2020 ފެނާއި ނަރުދަމާ ނެޓްވޯކުގެ ޑީޓެއިލްޑް ޑިޒައިން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ އީ.އައި.އޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
Preparation of detailed design of water and sewerage network ongoing Preparation of EIA
12 ހިނގަމުންދަނީ