ހދ.ނައިވާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ފެނާއި ނަރުދަމާ
އައިޑީ:
ISLES/0524
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޑީޓެއިލްޑް ޑިޒައިން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
3,389,407.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 މޭ 2020

އަޕްޑޭޓުތައް

ތާރީޚް ތަފްޞީލް ނިމުނު އިންސައްތަ ސްޓޭޓަސް
11 މާރިޗު 2020 ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ޑީޓެއިލްޑް ޑިޒައިން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ އީ.އައި.އޭގެ އެޕްރޫވަލް އަދި ޑިޒިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ލިބިފައި.
Preparation of detailed design of water network ongoing. EIA approval and decision statement received.
12 ހިނގަމުންދަނީ