ރ.ކިނޮޅަސް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0553
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އާރް އޯ ބިލްޑިންގ ފިނިސިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ބޯހޯލް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ މަގުމަތީ ހޮޅިތަށް ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
: 25 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 25 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 28 ފެބުރުވަރީ 2022
: 28 ފެބުރުވަރީ 2022
:
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( މަލްޓިޕަލް ޑޯނާރސް )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
13,820,414.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
12,438,372.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 މާރިޗު 2020
: 1 މާރިޗު 2020
: 28 ފެބުރުވަރީ 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 13 އޮކްޓޫބަރު 2021

އަޕްޑޭޓުތައްއަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް