އީ.އެމް.އެސް.ކޯލްސެންޓަރ ޢިމާރާތް ކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6165
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކޯލް ސެންޓަރ ހެދުން
: 14 އޮކްޓޫބަރު 2022
:
: 26 ޑިސެންބަރު 2024
:
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
3,628,530.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
6,860,096.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 14 އޮކްޓޫބަރު 2022
:
: 26 ޑިސެންބަރު 2024
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 1 ނޮވެންބަރު 2022

އަޕްޑޭޓް / ފޮޓޯއެހެން އިދާރާތަކުގެ އަޕްޑޭޓުތައް


އަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]