ނ.މާފަރު ކަސްޓަމްސް އޮފީސް އިމާރާތް ކުރުން
:
ނ. މާފަރުގައި އިންޓަނެޝަނަލް އެއަރޕޯޓެއް އޮޕަރޭޓްކުރަން ފެށުމާއި ގުޅިގެން ކަސްޓަމްސް އިން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މާފަރުގައި ކަސްޓަމްސް އިމާރާތެއް ޤާއިމުކުރުން.
އައިޑީ:
ISLES/6204
: 23 އޮގަސްޓް 2023
: 23 އޮގަސްޓް 2023
: 13 ފެބުރުވަރީ 2025
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
8,663,702.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
173,444.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 23 އޮގަސްޓް 2023
: 23 އޮގަސްޓް 2023
: 13 ފެބުރުވަރީ 2025
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 3 ޑިސެންބަރު 2023

އަޕްޑޭޓް / ފޮޓޯއެހެން އިދާރާތަކުގެ އަޕްޑޭޓުތައް


އަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3334176
[email protected]