ކ. މާފުށި ޖަލު މަންޑޭލާ ރޫލްސްގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް މާފުށި ޖަލުގެ ޤައިދީން ބައިތިއްބާ ޔުނިޓް 4،3،2،1 އަދި 9 ގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބަދަލުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6309
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރަން އިޢުލާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
: 30 ނޮވެންބަރު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
285,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
538,821.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 9 އޮގަސްޓް 2022

އަޕްޑޭޓް / ފޮޓޯއެހެން އިދާރާތަކުގެ އަޕްޑޭޓުތައް


އަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3317998