ރ.ވާދޫގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0670
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ރީޓެންޑަރިންގެ މަސައްކަތް
: 30 ޖޫން 2021
: 1 ޖުލައި 2019
: 12 އޮކްޓޫބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
2,009,893.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
111,148.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 1 ޖުލައި 2019
: 12 އޮކްޓޫބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 16 ޖޫން 2021

އަޕްޑޭޓުތައްއަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް