އދ.މަހިބަދޫ މަގު ހެދުން - ފޭސް 2
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް
އައިޑީ:
ISLES/0707
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަގުހަދާ ނިމި، ލައިޓްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި
މުއައްސަސާ:
ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
500,000.00 ރ

އަޕްޑޭޓުތައްއަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް