34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/0715
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިމަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުުގައި 17 މާރިޗް 2021 ގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ. އި.އައި.އޭއާއި ޑީޓެއިލް ސާރވޭގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައި. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ފެނާއި ނަރުދަމާ، މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފްސީލް އަޕްޑޭޓް ޓެބްގައި ހިމަނާފައި
:
: 17 މާރިޗު 2021
: 6 މޭ 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ލޯން އެހީ ( އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
195,106,666.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
463,079,274.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 29 ޖަނަވަރީ 2022
: 6 މޭ 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 23 ޖަނަވަރީ 2023

އަޕްޑޭޓް / ފޮޓޯއެހެން އިދާރާތަކުގެ އަޕްޑޭޓުތައް

ތާރީޚް ތަފްޞީލް ރަށް (ތައް) ނިމުނު އިންސައްތަ ސްޓޭޓަސް އަޕްޑޭޓްކުރީ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 މިމަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުުގައި 17 މާރިޗް 2021 ގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ. އި.އައި.އޭއާއި ޑީޓެއިލް ސާރވޭގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައި. އަދި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ، ޑީޓޭިލް ޑިޒައިނާއި އިންޖިނިއަރިންގް އެޕްރޫވަލް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް. 6 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
ހއ. ކެލާ
1 ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން - 17 މާރިޗް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައިއެވެ. އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. ޑިޒައިން އެޕްރޫވްޑް
ހއ. ބާރަށް
1 ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑާއި އެގްޒިމް ބޭންކުގެ އެޕްރޫވަލް ލިބުމުން މިމަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުުގައި 17 މާރިޗް 2021 ގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ. އި.އައި.އޭއާއި ޑީޓެއިލް ސާރވޭގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައި. އަދި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ، ޑީޓޭިލް ޑިޒައިނާއި އިންޖިނިއަރިންގް އެޕްރޫވަލް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް. 5 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ.
ހދ. ވައިކަރަދޫ
1 ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑާއި އެގްޒިމް ބޭންކުގެ އެޕްރޫވަލް ލިބުމުން މިމަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުުގައި 17 މާރިޗް 2021 ގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ. އި.އައި.އޭއާއި ޑީޓެއިލް ސާރވޭގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައި. އަދި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ، ޑީޓޭިލް ޑިޒައިނާއި އިންޖިނިއަރިންގް އެޕްރޫވަލް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް. އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
ށ. ފުނަދޫ
ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑާއި އެގްޒިމް ބޭންކުގެ އެޕްރޫވަލް ލިބުމުން މިމަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުުގައި 17 މާރިޗް 2021 ގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ. އި.އައި.އޭއާއި ޑީޓެއިލް ސާރވޭގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައި. 12 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައި އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
ށ. ޅައިމަގު
1 ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 މިމަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުުގައި 17 މާރިޗް 2021 ގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ. އި.އައި.އޭއާއި ޑީޓެއިލް ސާރވޭގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައި. އަދި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ، ޑީޓޭިލް ޑިޒައިނާއި އިންޖިނިއަރިންގް އެޕްރޫވަލް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް. 7 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
ނ. މަނަދޫ
1 ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 17 މާރިޗް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައިއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންއަށް ބޭނުންވާ ޓޮޕޯގްރަފިކް ސާރވޭ ވަނީ ނިމިފައިއެވެ. އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށި އެޑްމިން ބިލްޑިންގ ގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
ޅ. ކުރެންދޫ
ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 17 މާރިޗް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައިއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންއަށް ބޭނުންވާ ޓޮޕޯގްރަފިކް ސާރވޭ ވަނީ ނިމިފައިއެވެ. އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށި، އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
ކ. ގާފަރު
ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 17 މާރިޗް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައިއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންއަށް ބޭނުންވާ ޓޮޕޯގްރަފިކް ސާރވޭ ވަނީ ނިމިފައިއެވެ. އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށި، އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
ކ. ކާށިދޫ
ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 17 މާރިޗް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައިއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންއަށް ބޭނުންވާ ޓޮޕޯގްރަފިކް ސާރވޭ ވަނީ ނިމިފައިއެވެ. މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ: • ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން މަސައްކަތް • ލޭބަރުންގެ ވިސާ ކަންތައްތައް • ކޮންޓްރެކްޓަރ ރަށުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލް އެޕްރޫވަލް ޕްރޮސެސް
އއ. ތޮއްޑޫ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 17 މާރިޗް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައިއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންއަށް ބޭނުންވާ ޓޮޕޯގްރަފިކް ސާރވޭ ވަނީ ނިމިފައިއެވެ. އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށި، އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
އއ. މާޅޮސް
ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑާއި އެގްޒިމް ބޭންކުގެ އެޕްރޫވަލް ލިބުމުން މިމަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުުގައި 17 މާރިޗް 2021 ގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ. އި.އައި.އޭއާއި ޑީޓެއިލް ސާރވޭގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައި. އަދި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ، ޑީޓޭިލް ޑިޒައިނާއި އިންޖިނިއަރިންގް އެޕްރޫވަލް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް.
އދ. ދަނގެތި
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑާއި އެގްޒިމް ބޭންކުގެ އެޕްރޫވަލް ލިބުމުން މިމަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުުގައި 17 މާރިޗް 2021 ގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ. އި.އައި.އޭއާއި ޑީޓެއިލް ސާރވޭގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައި. އަދި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ، ޑީޓޭިލް ޑިޒައިނާއި އިންޖިނިއަރިންގް އެޕްރޫވަލް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް.
އދ. ދިގުރަށް
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑާއި އެގްޒިމް ބޭންކުގެ އެޕްރޫވަލް ލިބުމުން މިމަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުުގައި 17 މާރިޗް 2021 ގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ. އި.އައި.އޭއާއި ޑީޓެއިލް ސާރވޭގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައި. އަދި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ، ޑީޓޭިލް ޑިޒައިނާއި އިންޖިނިއަރިންގް އެޕްރޫވަލް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް.
ވ. ފެލިދޫ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑާއި އެގްޒިމް ބޭންކުގެ އެޕްރޫވަލް ލިބުމުން މިމަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުުގައި 17 މާރިޗް 2021 ގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ. އި.އައި.އޭއާއި ޑީޓެއިލް ސާރވޭގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައި. އަދި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ، ޑީޓޭިލް ޑިޒައިނާއި އިންޖިނިއަރިންގް އެޕްރޫވަލް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް.
ވ. ފުލިދޫ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑާއި އެގްޒިމް ބޭންކުގެ އެޕްރޫވަލް ލިބުމުން މިމަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުުގައި 17 މާރިޗް 2021 ގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ. އި.އައި.އޭއާއި ޑީޓެއިލް ސާރވޭގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައި. އަދި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ، ޑީޓޭިލް ޑިޒައިނާއި އިންޖިނިއަރިންގް އެޕްރޫވަލް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް.
ވ. ތިނަދޫ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 17 މާރިޗް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައިއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންއަށް ބޭނުންވާ ޓޮޕޯގްރަފިކް ސާރވޭ ވަނީ ނިމިފައިއެވެ. އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
މ. ކޮޅުފުށި
ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުނަް - 17 މާރިޗް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައިއެވެ. އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން އެޕްރޫވް ވުމުން ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ.
މ. މަޑުއްވަރި
1 ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 17 މާރިޗް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައިއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންއަށް ބޭނުންވާ ޓޮޕޯގްރަފިކް ސާރވޭ ވަނީ ނިމިފައިއެވެ. މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ: • ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން މަސައްކަތް • މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީސް ގެނައުން • ލޭބަރުންގެ ވިސާ ކަންތައްތައް • ކޮންޓްރެކްޓަރ ރަށުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލް އެޕްރޫވަލް ޕްރޮސެސް 30 ޖަނަވަރީ 2022 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި އެޑްމިނަ ބިލްޑިން މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
މ. މުލި
1 ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 17 މާރިޗް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައިއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންއަށް ބޭނުންވާ ޓޮޕޯގްރަފިކް ސާރވޭ ވަނީ ނިމިފައިއެވެ. މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ: • ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން މަސައްކަތް • މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީސް ގެނައުން • ލޭބަރުންގެ ވިސާ ކަންތައްތައް އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށި، އެޑްމިން ބިލްޑިން މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
ފ. ބިލެތްދޫ
ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 17 މާރިޗް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައިއެވެ. 17 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައި. އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
ފ. ދަރަނބޫދޫ
1 ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 17 މާރިޗް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައިއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންއަށް ބޭނުންވާ ޓޮޕޯގްރަފިކް ސާރވޭ ވަނީ ނިމިފައިއެވެ. މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ: • ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން މަސައްކަތް • މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީސް ގެނައުން • ލޭބަރުންގެ ވިސާ ކަންތައްތައް އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
ދ. ބަނޑިދޫ
ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 17 މާރިޗް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައިއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންއަށް ބޭނުންވާ ޓޮޕޯގްރަފިކް ސާރވޭ ވަނީ ނިމިފައިއެވެ. މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ: • ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން މަސައްކަތް • މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީސް ގެނައުން • ލޭބަރުންގެ ވިސާ ކަންތައްތައް އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
ދ. މީދޫ
ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ތ. ހިރިލަންދޫ ގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން - 17 މާރިޗް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައިއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންއަށް ބޭނުންވާ ޓޮޕްގްރަފިކް ސާރވޭ ވަނީ ނިމިފައިއެވެ. މިހާރު ކުރައަށް ދަނީ: • ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން މަސައްކަތް • ލޭބަރުންގެ ވިސާ ކަންތައްތައް • މެޝިނަރީ ގެނައުން އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
ތ. ހިރިލަންދޫ
ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ލ. ގަމު ގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުނަް - 17 މާރިޗް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައިއެވެ. އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން އެޕްރޫވް ވުމުން ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ.
ލ. ގަން
1 ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ލ. އިސްދޫ ގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން - 17 މާރިޗް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައިއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންއަށް ބޭނުންވާ ޓޮޕްގްރަފިކް ސާރވޭ ވަނީ ނިމިފައިއެވެ. މިހާރު ކުރައަށް ދަނީ: • ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން މަސައްކަތް • ލޭބަރުންގެ ވިސާ ކަންތައްތައް • މެޝިނަރީ ގެނައުން • އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
ލ. އިސްދޫ
ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ލ. ކަލައިދޫ ގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން - 17 މާރިޗް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައިއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންއަށް ބޭނުންވާ ޓޮޕްގްރަފިކް ސާރވޭ ވަނީ ނިމިފައިއެވެ. މިހާރު ކުރައަށް ދަނީ: • ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން މަސައްކަތް • ލޭބަރުންގެ ވިސާ ކަންތައްތައް • މެޝިނަރީ ގެނައުން • އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
ލ. ކަލައިދޫ
ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ލ. މާމެންދޫ ގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން - 17 މާރިޗް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައިއެވެ. 10 ފެބްރުއަރީ 2022 އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
ލ. މާމެންދޫ
1 ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ލ. މާބައިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން - 17 މާރިޗް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައިއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންއަށް ބޭނުންވާ ޓޮޕްގްރަފިކް ސާރވޭ ވަނީ ނިމިފައިއެވެ. މިހާރު ކުރައަށް ދަނީ: • ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން މަސައްކަތް • ލޭބަރުންގެ ވިސާ ކަންތައްތައް • މެޝިނަރީ ގެނައުން އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
ލ. މާބައިދޫ
ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ގއ. ދާންދޫ ގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން - 17 މާރިޗް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައިއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންއަށް ބޭނުންވާ ޓޮޕްގްރަފިކް ސާރވޭ ވަނީ ނިމިފައިއެވެ. މިހާރު ކުރައަށް ދަނީ: • ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން މަސައްކަތް • ލޭބަރުންގެ ވިސާ ކަންތައްތައް • މެޝިނަރީ ގެނައުން އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
ގއ. ދާންދޫ
ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ގއ. ގެމަނަފުށީ ގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން - 17 މާރިޗް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައިއެވެ. 10 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައި އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
ގއ. ގެމަނަފުށި
1 ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ގއ. މާމެންދޫ ގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން - 17 މާރިޗް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައިއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންއަށް ބޭނުންވާ ޓޮޕްގްރަފިކް ސާރވޭ ވަނީ ނިމިފައިއެވެ. މިހާރު ކުރައަށް ދަނީ: • ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން މަސައްކަތް • ލޭބަރުންގެ ވިސާ ކަންތައްތައް • މެޝިނަރީ ގެނައުން އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
ގއ. މާމެންދޫ
ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ގދ. މަޑަވެލީ ގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން - 17 މާރިޗް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައިއެވެ. 14 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައި އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
ގދ. މަޑަވެލި
1 ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުނަް - 17 މާރިޗް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައިއެވެ. އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން އެޕްރޫވް ވުމުން ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ.
ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
1 ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުނަް - 17 މާރިޗް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައިއެވެ. އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން އެޕްރޫވް ވުމުން ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ.
ގދ. ހޯނޑެއްދޫ
1 ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]