ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް
ފެނާއި ނަރުދަމާ
އައިޑީ:
ISLES/0742
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ތ. ވޭމަންޑޫގެ ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢުގެ ބާކީ މަސައްކަތް ކުރުމްށް ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ކ. ތުލުސްދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ސިސްޓަމް ދަނީ އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން. ކ. ހިންމަފުށީ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ސިސްޓަމް ދަނީ އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން. ޅ. ނައިފަރު ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢުގެ ބާކީ މަސައްކަތް ކުރުމްށް ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ސިސްޓަމް ދަނީ އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
- ލޯން އެހީ (އައި.ޑީ.ބީ)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
21,925,694.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 10 މޭ 2020

އަޕްޑޭޓުތައްއަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް