ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ފެނާއި ނަރުދަމާ
އައިޑީ:
ISLES/0745
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދަނީ. އެކި ރަށްތަކުގައި ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ސްޓޭޓަސް ތަފްސީލް އަޕްޑޭޓް ޓެބްގައި ހިމަނާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
- ލޯން އެހީ (އޮފިޑް)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
182,046,545.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 31 މޭ 2020

އަޕްޑޭޓުތައް

ތާރީޚް ތަފްޞީލް ރަށް (ތައް) ނިމުނު އިންސައްތަ ސްޓޭޓަސް
11 މާރިޗު 2020 ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި 21 މެއި 2019ގައި ސާރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއާ ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި.
ހއ. ހޯރަފުށި
100 ނިމިފައި
11 މާރިޗު 2020 ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި 21 މެއި 2019ގައި ސާރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއާ ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި
ހދ. ހަނިމާދޫ
100 ނިމިފައި
11 މާރިޗު 2020 ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި 23 އޮކްޓޯބަރ 2019ގައި ސާރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއާ ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި
ށ. މިލަންދޫ
100 ނިމިފައި
11 މާރިޗު 2020 ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ސާރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއާ ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި
ރ. އުނގޫފާރު
100 ނިމިފައި
11 މާރިޗު 2020 ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި 13 ފެބްރުއަރީ 2019ގައި ސާރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއާ ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި
ބ. އޭދަފުށި
100 ނިމިފައި
11 މާރިޗު 2020 ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި 12 ފެބްރުއަރީ 2019ގައި ސާރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއާ ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި
ތ. ވިލުފުށި
100 ނިމިފައި
11 މާރިޗު 2020 އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމ އާރް.އޯ ޕްލާންޓްގެ ޓެސްޓިންގ އެންޑް ކޮމިޝަނިންގއަށް ތައްޔާރުވަނީ.
ހދ. ނެއްލައިދޫ
98 ނިމިފައި
11 މާރިޗު 2020 އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމ އާރް.އޯ ޕްލާންޓްގެ ޓެސްޓިންގ އެންޑް ކޮމިޝަނިންގއަށް ތައްޔާރުވަނީ.
ހދ. ނޮޅިވަރަމް
98 ނިމިފައި
11 މާރިޗު 2020 އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމ އާރް.އޯ ޕްލާންޓްގެ ޓެސްޓިންގ އެންޑް ކޮމިޝަނިންގއަށް ތައްޔާރުވަނީ.
ހދ. ކުމުންދޫ
98 ނިމިފައި
11 މާރިޗު 2020 އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމ އާރް.އޯ ޕްލާންޓްގެ ޓެސްޓިންގ އެންޑް ކޮމިޝަނިންގއަށް ތައްޔާރުވަނީ.
ހދ. ވައިކަރަދޫ
98 ނިމިފައި
11 މާރިޗު 2020 އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމ އާރް.އޯ ޕްލާންޓްގެ ޓެސްޓިންގ އެންޑް ކޮމިޝަނިންގއަށް ތައްޔާރުވަނީ.
ހދ. މަކުނުދޫ
98 ނިމިފައި
11 މާރިޗު 2020 އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމ އާރް.އޯ ޕްލާންޓްގެ ޓެސްޓިންގ އެންޑް ކޮމިޝަނިންގއަށް ތައްޔާރުވަނީ.
ނ. މާފަރު
98 ނިމިފައި
11 މާރިޗު 2020 އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމ އާރް.އޯ ޕްލާންޓްގެ ޓެސްޓިންގ އެންޑް ކޮމިޝަނިންގއަށް ތައްޔާރުވަނީ.
ނ. ހޮޅުދޫ
98 ނިމިފައި
11 މާރިޗު 2020 އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމ އާރް.އޯ ޕްލާންޓްގެ ޓެސްޓިންގ އެންޑް ކޮމިޝަނިންގއަށް ތައްޔާރުވަނީ.
ރ. މާކުރަތު
98 ނިމިފައި
11 މާރިޗު 2020 އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމ އާރް.އޯ ޕްލާންޓްގެ ޓެސްޓިންގ އެންޑް ކޮމިޝަނިންގއަށް ތައްޔާރުވަނީ.
ރ. އިނގުރައިދޫ
98 ނިމިފައި
11 މާރިޗު 2020 އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ހުރހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ސާރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއާ 15 ޖޫން 2019ގައި ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި
ބ. ކެންދޫ
100 ނިމިފައި
11 މާރިޗު 2020 އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ހުރހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ސާރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއާ 18 މެއި 2019ގައި ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި
ލ. ގަން
100 ނިމިފައި
11 މާރިޗު 2020 އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ސާރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއާ ސިސްޓަމް ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ކ. ގާފަރު
100 ނިމިފައި
11 މާރިޗު 2020 ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ޑިފެކްޓްސް ރެކްޓިފިކޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ދ. ކުޑަހުވަދޫ
100 ނިމިފައި
11 މާރިޗު 2020 ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ޑިފެކްޓްސް ރެކްޓިފިކޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ތ. ގުރައިދޫ
100 ނިމިފައި
11 މާރިޗު 2020 ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ.
ގއ. ވިލިނގިލި
81 ހިނގަމުންދަނީ
11 މާރިޗު 2020 މަޝްރޫއުގެ އޮރިޖިނަލް ކޮންޓްރެކްޓް ޓާރމިނޭޓްކުރެވިފައި. މަޝްރޫއުގައި ބާކީ ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ
ޅ. ނައިފަރު
78 ހުއްޓިފައި
11 މާރިޗު 2020 ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ހުރހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ސާރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއާ 31 އޮކްޓޯބަރ 2018ގައި ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ
100 ނިމިފައި
11 މާރިޗު 2020 ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ސާރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއާ ސިސްޓަމް ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ
100 ނިމިފައި