ކަސްޓަމްސް ސައުތް ރީޖަން ހެޑް އޮފީސް އިމާރާތް - އައްޑޫ ސިޓީ
އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާއި ވަޒީފާ އަދި މައިގްރޭޝަން
އައިޑީ:
ISLES/0748
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ވަނީ އިޢުލާާނު ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
13,000,000.00 ރ
2020 ގެ ބަޖެޓް :
13,000,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 24 އޮކްޓޫބަރު 2020

އަޕްޑޭޓުތައްއަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް