ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޖުވެނައިލް ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
ޤާނޫނުގެ ޙުކޫމާތު ނެގެހެއްޓުމާއި ޝަރުޢީ ނިޒާމް އިޞްލާޙުކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/0761
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
10000 އަކަފޫޓުގެ ބިން ހޯދުމަށް 4 ފެބްރުވަރީ 2020 ގައި ސިޓީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލަށް ފޮނުވުނު ޖަވާބު ލިބުން ލަސްވާތީ 10 މާރިޗް ގައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ސިޓީ ފޮނުވުނު ބިމުގެ ގޮތުން ދަތިކަން ހުރީމަ މިމަޝްރޫޢު ޑިޒައިންއަކަށް އިމާރާތްކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫންކަމަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލު އިދާރާއިން 15 މާރިޗް ގައި ސިޓީއަކުން މައުލޫމާތު ދެއްވި ކޮވިޑް 19 އާއިގުޅިގެން ހުއްޓިފައި 10000 އަކަފޫޓުގެ ބިން ދޫކުރުމަމެދު ގޮތެއް ނިންމަވައި އެންގެވުމަށް 6 ޖުލައި ގައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލަށް ސިޓީ ފޮނުވުނު
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
1,875,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 ޖުލައި 2020

އަޕްޑޭޓުތައްއަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް