ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޖުވެނައިލް ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
ޤާނޫނުގެ ޙުކޫމާތު ނެގެހެއްޓުމާއި ޝަރުޢީ ނިޒާމް އިޞްލާޙުކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/0761
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހުއްޓިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ހއ. ހޯރަފުށިން 10000 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ބިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެންގިފައި ބިމު ރަޖިސްޓްރީ ލިބިފައި ރުއްގަހުގެ ބަދަލު ދެވިފައި ކޮންސެޕްޓް ޑްރޮއިން ކުރެމުގެ ޑްރާފްޓް ނިމިފައި
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 ޖަނަވަރީ 2021

އަޕްޑޭޓުތައްއަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް