ނ.މާޅެންދޫ ސްކޫލް އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0796
: 20 އޭޕްރިލް 2022
: 21 އޭޕްރިލް 2022
: 1 ޖޫން 2023
: 26 މޭ 2023
: 26 މޭ 2023
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
210,000.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
420,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 20 އޭޕްރިލް 2022
: 21 އޭޕްރިލް 2022
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2023
: 26 މޭ 2023
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 10 އޮކްޓޫބަރު 2023

އަޕްޑޭޓް / ފޮޓޯއެހެން އިދާރާތަކުގެ އަޕްޑޭޓުތައް


އަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3323262