ހއ.ފިއްލަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އައިޑީ:
ISLES/0881
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމާއި، އެންބިޔުލާންސް ޕޯރޓިކޯ ހެދުމާއި، ހެލްތު ސެންޓަރ ޢިމާރާތުގެ ފުރާޅު ބަދަލު ކުރުން ހިމެނޭ.
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
1,875,000.00 ރ
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,031,250.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
3,500,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 9 މޭ 2021

އަޕްޑޭޓުތައްއަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް