ބ.ދަރަވަންދޫ އިމަރޖެންސީ މެޑިކަލް ސަރވިސް ސެންޓަރ
:
އައިޑީ:
ISLES/0926
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕްރޮޖެކްޓުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
: 17 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 20 ޖުލައި 2020
: 5 ފެބުރުވަރީ 2021
: 30 އޭޕްރިލް 2021
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2021
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( އިންޑިއާ ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
8,450,296.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
422,515.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 25 ޖުލައި 2020
: 25 ޖުލައި 2020
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2021
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 9 ނޮވެންބަރު 2021

އަޕްޑޭޓް / ފޮޓޯ



އެހެން އިދާރާތަކުގެ އަޕްޑޭޓުތައް

ތާރީޚް ތަފްޞީލް ރަށް (ތައް) ނިމުނު އިންސައްތަ ސްޓޭޓަސް އަޕްޑޭޓްކުރީ
11 އޮގަސްޓް 2020 މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މިނިްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި، އެލް.އެފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާއި ދެމެދު 20 ޖުލައި 2020 ގައި އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއި ކުރެވި، ސައިޓް މޮބިލައިޒޭޝަން ފެއްޓިފައި.
ބ. ދަރަވަންދޫ
ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
11 އޮގަސްޓް 2020
20 އޮގަސްޓް 2020 12 އޮގަސްޓް ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި ސައިޓް ޙަވާލު ކުރެވިފައ. ޢިމާރާތް އަޅާ ސައިޓް ސާފުކޮށް ނިމިފައި
ބ. ދަރަވަންދޫ
2 ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
20 އޮގަސްޓް 2020
1 ސެޕްޓެންބަރު 2020

ޢިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން ފޫޓިންގ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ގައި ނިމިފައި.
ބ. ދަރަވަންދޫ
5 ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
1 ސެޕްޓެންބަރު 2020
8 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ޓައިބީމް އެޅުމުގެ ތައްޔާރީ ތައް ވަނީ، ވިއްސާރަވެ ކަނޑުގަދަ ވުމުގެ ސަބަބުން ތަކެތި ނުދެވެގިގެން ކުޑަކޮށް މަޑުހެޖިފައި.
ބ. ދަރަވަންދޫ
6 ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
8 ސެޕްޓެންބަރު 2020
15 ސެޕްޓެންބަރު 2020

މިޢިމާރާތުގެ ޓައި ބީމް 16 ސެޕްޓެމްބަރ ކޮންކްރީޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި.
ބ. ދަރަވަންދޫ
ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
15 ސެޕްޓެންބަރު 2020
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020

ޢިމާރާތުގެ ޓައިބީމް ކޮންކްރީޓް ކޮށް ގްރައުންޑް ފްލޯގެ ތަނބުތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ.
ބ. ދަރަވަންދޫ
ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
21 ސެޕްޓެންބަރު 2020
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]