ލ.މާބައިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/0994
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ރަށަށް ތަކެތި ޑެލިވަރ ކުރެވިފައި
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
75,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 އޭޕްރިލް 2021

އަޕްޑޭޓުތައްއަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް