ލ.މާބައިދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/0995
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް ނިމިފައި
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 9 މާރިޗު 2021

އަޕްޑޭޓުތައްއަދި އަޕްޑޭޓެއް ނެތް