Establishing Ice Plant
Description:
ID:  
ISLES/1257
Project Status:  
Completed
Status Details:
Expected Start Date: 15/10/2020
Start Date: 13/11/2019
Expected End Date: 29/07/2021
Revised Expected End Date: 15/11/2021
End Date::10/12/2021
Funding:  
- Grant ( Government Of India )
- Domestic ( Government of Maldives )
- Domestic ( Government of Maldives )
- Domestic ( Government of Maldives )
2022's Budget:  
MVR  195,167.00
Physical Work Dates  
Expected Start Date of Physical Work:
Start Date of Physical Work: 31/12/2020
Expected End Date of Physical Work: 10/12/2021
End Date of Physical Work: 07/12/2021
Challenges:
Last updated: 14/12/2021 16:07

Updates

Date Details Island(s) Completed Percentage Status
14-09-2021 މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އައިސްޕްލާންޓްގެ އިމާރާތް ރޭވުމުގެ މަސައްކަތް. އައިސްޕްލާންޓް މިހާރު ވަނީ ދެ ރަށަށް ގެންދެވިފައި. ސެޕްޓެމްބަރ ފަހު ހަފްތާގައި އައިސްޕްލާންޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ހިދުމަތް ދޭންފެށޭނެ ކަމަށް މިފްކޯ މައުލޫމާތު ވަނީ ދީފައި.
R. Maduvvari
K. Gaafaru
90 On-going
12-01-2021 ރ.މަޑުއްވަރީ އަދި ކ.ގާފަރުގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައިސް ޕްލާންޓްގެ ނުނިމި ހުރި މަސަައްކަތްތައް ނިންމުމަށް މިފްކޯ އާއި ހަވާލުކޮށް ކޮންޓްރެކްޓްގައި 31 ޑިސެމްބަރ ގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައި. މިމަސައްކަތް ނިންމުމަށް ދީފައިވަނީ 150 ދުވަސް.
R. Maduvvari
K. Gaafaru
40 Contracted
14-12-2021 އައިސްޕްލާންޓް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ވަނީ 10 ޑިސެމްބަރު 2021ގައި (މަސްވެރިންގެ ދުވަހު) ބާއްވާފައި
R. Maduvvari
100 Completed
14-12-2021 އައިސްޕްލާންޓް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ވަނީ 10 ޑިސެމްބަރު 2021ގައި (މަސްވެރިންގެ ދުވަހު) ބާއްވާފައި
K. Gaafaru
100 Completed