މަޝްރޫއުތައް

ދާއިރާ: ސާފު ހަކަތަ

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 9
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
11kV ސަބްސްޓޭޝަން އަދި 132kV ސަބްސްޓޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
• ހދ އަތޮޅުގު މީހުން ދިރިއުޅޭ 13 ރަށުގައި 3.5 މެގަވޮޓުގެ ސޯލަރ ޕީވީ ހަރުކުރުމާއި ބެޓެރި އެނަރޖީ ސްޓޯރޭޖު ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމާއި އެނަރޖީ މެނޭޖުމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 1.5 މެގަވޮޓް ގެ ސޯލާ ޕީވީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް: - ޖޭވީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި. - ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. ސައިޓް ސާވޭ - ޖިއޯޓެކްނިކަލް ދިރާސާތައް ފަށައިފި. އެންވަޔަރަމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް - ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2 މެގަވޮޓް ހަވަރގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް: ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށްދަނީ. - ކަރަންޓު ވިއުގަ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް: - ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް ރިވިއުކޮށް ކްލިއަރެންސް ހޯދުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކަށް ފޮނުވާފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭނިންގ ސްޓޭޖްގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕެޓްރޯލް އަދި ޑީސަލް ޓޭންކް ކޮންސްޓްރަކްޓް ކުރެވިފައި، ފުނަދޫ ބާރތް ރިޕެއާ ކުރެވިފައި، ތެޔޮ ޓޭންކަރު ގަނެވިފައި
މުއައްސަސާ:
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެންރޖައިނޭޝަންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައ
މުއައްސަސާ:
ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް