މަޝްރޫއުތައް

ދާއިރާ: ފެނާއި ނަރުދަމާ

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 162
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޮންކްރީޓް ސްޓްރަކްޗަރގެ ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް، ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ އަދި ސްޓްރަކްޗަރ ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި - އެތެރޭގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތާއި މެޝިނަރީޒްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. -ގަޓަރިންނާއި، ފާހަނަތައް ހެދުމާއި، ރޭމްޕްގެ މަސައްކަތްކުރިޔަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %93 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ މާރިޗު 2023 ގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 20,000,000.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް 1. ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު: ފެނުގެ ނިޒާމް ފެނަކައާއި ހަވާލުކުރެވިފައި - 24 މާރިޗު 2022. 2. ށ.ފޯކައިދޫ: ފެނުގެ ނިޒާމް ފެނަކައާއި ހަވާލުކުރެވިފައި - 24 މާރިޗު 2022. 3. ރ.މަޑުއްވަރި: އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ހަވާލުކުރެވި ހިދުމަތް ދެމުންދަނީ. 4. ބ.ދަރަވަންދޫ: އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ހަވާލުކުރެވި ހިދުމަތް ދެމުންދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 29 ޑިސެންބަރ 2021ގައި ކޮންޓްރެކްޓަގައި ސޮއިކޮށްފައި. އެޑްމިން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތާއި ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - 14% މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - ކޮންޓްރެކްޓަރ: FENAKA - ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 48,151,691.65 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ފެނާއި ނަރުދަމާ، ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން އަދި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފްސީލް އަޕްޑޭޓް ޓެބްގައި ހިމަނާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އެޑްމިން އިމާރާތާއި، ނަރުދަމާ ނެޓްވޯރކް އަދި ޕަންޕް ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %53 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 30 ޖެނުއަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 69,325,662.41 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 20 ނޮވެންބަރ 2020 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި - ޕަންޕް ސްޓޭޝަނާއި ނަރުދަމާ ނެޓްވޯކު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ މަޝްރޫޢު %27 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 45,122,815.45 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އާރ.އޯ ޕްލާންޓް އިންސްޓޯލްކުރުމާއި، އައުޓްފޯލް އަދި ހޯސް ކަނެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %73 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 31 މާރިޗު 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 38,829,270.78 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އެޑްމިން ބިލްޑިންގ، ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން އަދި ނަރުދަމާ ނެޓްވޯރކްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫއުގެ %39 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރަނީ 29 މެއި 2023 ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 65,834,544.82 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
18 މާރިޗް 2021 ގައި މަޝްރޫއުގެ ފެށި، ސާވޭ، ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން އަދި އީއައިއޭ އަދި ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 29 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓް ގައި ސޮއި ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 29 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓް ގައި ސޮއި ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
18 މާރިޗް 2021 ގައި މަޝްރޫއުގެ ފެށި، ސާވޭ، ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން، އީއައިއޭ އަދި ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.ސައިޓްއަށް މޮބިލައޒް ވެފައި އަދި ޓްޕޮރަރީ ސައިޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިައަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
18 މާރިޗް 2021 ގައި މަޝްރޫއުގެ ފެށި، ސާވޭ، ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން އަދި އީއައިއޭ މަސަައްކަތް އަދި ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އާރް.އޯ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. %4 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ފެނަކަ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 56,912,028.48 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޕްރީކާސްޓިންގ މަސައްކަތްތަކާ އެކުއާ ސެލް ލޭއިން އަދި ޕައިޕް ލޭއިންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ. އަދި މަގު އެއްވަރުކުރުމާއި ޕްރީކާސްޓިންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ. ޖުމްލަ 8 ޒޯންއެއްގެ މަސައްކަތް ހިމެނިފައި. - ޒޯން 1، ޒޯން 2، ޒޯން4 ޒޯން 5 ޒޯން7 އަދި ޒޯން 8 -%100 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ދެން ހުރި ޒޯންތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މުޅި މަޝްރޫޢުގެ %98.19 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. '- 2023 މާރިޗު ނިޔަލަށް މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: Senok combined pvt ltd އަގު: 48,248,960.19 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ ގެ %81، ނަރުދަމާގެ %81 އަދި ފެނުގެ ނެޓްވޯކްގެ %37 ނިމިފައި، ބޯރހޯލް ގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި،
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތާއި، ވާރޭ ފެން ނަގާ ޓޭންކްގެ މަސައްކަތް އަދި އެޑްމިން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް. މަޝްރޫޢު %54 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރަނީ 07 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: SASE ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 26,508,651.39
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޓޭންކް ފައުންޑޭޝަން އަދި ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %41 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް 27 އޭޕްރީލް 2023 ގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު:76,745,355.54 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ދިއްދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި - މިވަގުތު ދިއްދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ކޭބަލް ޖަންކްޝަން ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް 30 ޖޫން 2022 ނިމިފައި. 23 އޯގަސްޓް 2022 ގައި ކަމިޝަންކޮށްފައި. އޮޕަރޭޝަނަލައިޒް. ކޮންޓްރެކްޓަރ: SASE ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 27,399,074.70 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ރެއިންވޯޓަރ ނެޓްވޯކް ހޮޅިވަޅުލުން، ބްރައިން އައުޓްފޯލްގެ ބްލޮކް ކާސްޓިން، ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން އަދި އާރް.އޯ ބިލްޑިން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %36 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަޝްރުޢުގެ މަސައްކަތް 16 ޖޫން 2023 ގައި ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: Flexinc ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 35,864,006.90 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބްރައިން ޓޭންކްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %54.08 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 28 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 46,850,266.20 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ނަރުދަމާ ހޮޅިވަޅުލުމާއި, ޓޭންކް ފައުންޑޭޝަން އަދި ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢޫގެ %36 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް 29 އޭޕްރީލް 2023 ގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 74,716,042.16
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޕަންމްޕް ސްޓޭޝަން، ނަރުދަމާ ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %31 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 27 މެއި 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 78,920,432.80 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނަރުދަމާ ނިޒާމް މަސައްކަތް 25 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ކޮމިޝަން ކޮށްފައި. ފެނުގެ ނިޒާމްގެ 22 ޑިސެންބަރު 2022 ގައި ކޮމިޝަންކޮށްފައި އަދި ޑިފެކްޓް ރެކްޓިފިކޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %99 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާ އޮޕަރޭޝަނަލް ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 2023 ގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ: Static ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 36,108,338.09 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް 2017 ގައި ފަށާފައި އަދި ޑިސެންބަރު 2021 ގައި ނިމި ސިސްޓަމް ކަމިޝަންކޮށްފައި އަދި ޙިދުމަތް ދެމުންދަނީ (ކުރީ ސަރުކާރުން ފަށާ، މި ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫޢެއް) ކޮންޓްރެކްޓަރ: FENAKA ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 12,392,315.14 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އެޑްމިން ބިލްޑިންގ، ވޯޓަރ ނެޓްވާރކް އަދި ހައުސް ކަނެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫއުގެ %45 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 29 އޭޕްރީލް 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Duplex ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 22,025,613.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މިއީ އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާ ހަވާލުކޮށްގެން 2017 ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫޢެއް. ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއާ ހަވާލުކުރިއިރުވެސް ނިޒާމުގެ އައުޓްފޯލް ވަނީ ހަލާކުވެފައި، މިގޮތުން ރެކްޓިފިކޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ނަމަވެސް މި ނިޒާމުން މިހާރުވެސް ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާކަމަށް، ހަމައެކަނި އެއް ޕަންޕް ސްޓޭޝަން ހަލާކުވެފައިވާތީ މި ޕަންޕް ސްޓޭޝަން ހުރި ސަރަޙައްދުގެ ގެތަކަށް މިވަގުތު ޚިދުމަތް ލިބެމުން ނުދާކަމަށް. - އައުޓްފްލޯ ރެކްޓިފިކޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ރެކްޓިފިކޭޝަންގެ މަސައްކަތް ނިންމާ މުޅި ސިސްޓަމް އޮޕަރޭޝަނަލް ވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ޖެނުއަރީ 2023 ގެ ނިޔަލަށް ސަރވިސް އޮޕަރޭޓަރ: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 15,859,139.67 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އާރް.އޯ ބިލްޑިންގ އަދި ޕަންޕް ސްޓޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. މެޓީރިއަލްސްގެ ދަތިކަމާ ގުޅިގެން އަދި ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ނުފަށާ މުޅި މަޝްރޫޢުގެ %33 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 80,082,362.13 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކުރީ ސަރުކާރުން ފަށައި، މި ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫއެއް (98% މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ މި ސަރުކާރުން) މަޝްރޫޢުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް 31 ޑިސެމްބަރ 2020 ގައި ނިމިފައި. - ނިޒާމް ހިންގުން ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފައި. (އޮޕަރޭޝަނަލައިޒްޑް)
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 29 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓުކޮށްފައި. - އެޑްމިން ބިލްޑިން އަދި ފެން ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. އަދި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ނިމިފައި. - މުޅި މަޝްރޫއުގެ 32.3 % މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި. - މާރިޗު 2023 ގެ ނިޔަލަށް މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ލަފާކުރޭ. ކޮންޓްރެކްޓަރ: STELCO ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 43,666,700.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 07 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ގައި ކޮންޓްރެކްޓުކޮށްފައި. - މަޝްރޫޢުގެ EIA ނިމިފައި. - ވިންޑް ޓަރބެއިން މަސައްކަތް ނިމިފައި. - ސޯލާ ޕެނަލް އިންސްޓޮލޭޝަން އަދި RO ޕްލާންޓް އިންސްޓޮލޭޝަން ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %70 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިންމަން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މާރިޗު 2023 ގައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
28 ފެބުރުއަރީ 2021 ގައި ނިމިފައި - 1 ނޮވެންބަރު 2022 ގައި STELCO އަށް ވަގުތީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Puritas
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކައުންސިލުން ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫޢެއް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މޭ 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށްފައި. 22 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި މޮބިލައިޒްވެފައި. - އެޑްމިން ބިލްޑިންގުގެ ސްޓްރަކްޗަރގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. ކޮންޓްރެކްޓަރ - Marketech ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 49,485,347.62 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި - ސްޓެލްކޯއާއި އެކު އެއްބަސްވުން ހެދުމުގެ މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 21 ނޮވެންބަރު 2021 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި، 30 ޖަނަވަރީ 2022 ގައި އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ވަގުތީ ލައިސަންސް ދީފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: Altec ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 29,977,478.06
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފޭސް 1 ގެ ސަރވޭ ޑިޒައިން އަދި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. - ލެބް ބަލަހައްޓާ ހިންގާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އަދި URA އާ ދެމެދު ޕޮލިސީ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދަނީ. މިކަން ނިންމުމަށްފަހު، ލެބްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައިވާ އެންމެހާ މަސައްކަތް 29 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގައި ނިމިފައިވާކަމަށް އަންގާފައި މިހާރު ނުނިމިވަނީ ވޭރިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި އަލަށް ގުޅަންޖެހޭ 25 ގޭގެ ކަނެކްޝަން މަސައްކަތް މިމަސައްކަތުގެ ވޭރިއޭޝަން އެޕްރޫވްކުރުމަށް ޓެންޑަރ ބޯޑް އަށް ފޮނުވިފައި އަދި އެޕްރޫވް ނުލިބޭ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2019 ސެޕްޓެންބަރ ގައި ކޮންޓްރެކޮށްފައި. - މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި، 4 ސެޕްޓެންބަރގައި ކޮމިޝަންކޮށްފައި. އަދި މިހާރު ދަނީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 22,765,734.79 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
15 ނޮވެމްބަރު 2020 އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އާއި ހަވާލު ކުރެވިފައި. ނަރުދަމާ އަދި ފެން ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. އަދި އާރް.އޯ ބިލްޑިންގ މަސައްކަތްވަނީ ފެށިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
15 ނޮވެމްބަރު 2020 އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އާއި ހަވާލު ކުރެވިފައި. އާރް.އޯ ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް އަދި ނަރުދަމާ އަދި ފެން ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެންމެހައި މަސައްކަތް ނިމި 15 މާރިޗް 2022 ގައި ކޮމިޝަންކުރެވިފައި ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެންމެހައި މަސައްކަތް ނިމި 23 މާރިޗް 2022 ގައި ކޮމިޝަންކުރެވިފައި ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަލާ ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ ފައުންޑޭޝަން ކޮންކްރީޓް ނިމި ކޮލަމް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެޑްމިން ބިލްޑިންގް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް 21 މާރިޗު 2022 ގައި ނިމިފައި އަދި 17 މޭ 2022 ގައި ކޮމިޝަންކޮށްފައި (ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފައި) - ފެން އޮޕަރޭޝަނަލް ވެފައިވަނީ 20 ޖޫން 2022 ގައި - ނަރުދަމާ އޮޕަރޭޝަނަލް ވެފައިވަނީ 14 ޖޫން 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 37,161,888.85 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަލާ ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ ފައުންޑޭޝަން ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން 2، އަދި 250މ ޕައިޕްލޭ ގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައި - މަޝްރޫޢުގެ %78 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 28 ފެބްރުވަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Edward and Christie ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 26,917,345.32 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އެޑްމިން ބިލްޑިންގގެ މަސައްކަތާއި ޓޭންކްގެ ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ -މަޝްރޫޢުގެ %7 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 21 އޮގަސްޓް 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Duplex ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 26,786,048 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
15 އޮގަސްޓް 2021 ގައި ނިމިފައި އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 28,451,842.66 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނަރުދަމާ ނިޒާމް މަރާމާތުކޮށް 17 އޮކްޓޫބަރު 2021 ގައި ނިމިފައި އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 3,556,029.15 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އާރ.އޯ ބިލްޑިންގ، ފެން ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް، ޕަންޕް ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %35 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 29 މާރިޗު 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 63,344,370.14 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، ކޮމިޝަންކޮށް އަދި ސިސްޓަމް ޓެސްޓް ކޮށް 5 ޖުލައި 2022 ގައި ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފައި (ކޮމިޝްންކޮށްފައި) - ފެން ޓެސްޓު ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ފެން ޕްލާންޓުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް ވަނީ ފާހަގަވެފައި އަދި ރެކްޓިފިކޭޝަންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އަންގާފައި އަދި ހައްލުވުމުން އޮޕަރޭޝަނަލް ކުރެވޭނެ - ޖެނުއަރީ 2023 ގެ ނިޔަލަށް ރެކްޓިފިކޭޝަންގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ: Altec Maldives Pvt Ltd ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 33,995,525 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނިންމަން ބާކީ ހުރީ ވަރަށް މަދު މަސައްކަތްތައްކަމަށްވުމާއެކު މި މަޝްރޫޢު ޓަރމިނޭޓް ނުކޮށް ސެޓްލަމަންޓް އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތް ފެށުމަށް SJ އާއެކު 18 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގައި ސޮއިކޮށްފައި - މެޓީރިއަލްސް ޑެލިވަރީ ފަށާފައި - މަޝްރޫޢުގެ %76 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 23 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: SJ Construction
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޓޭންކް އިރެކްޝަން މަސައްކަތް އަދި ހައުސް ކަނެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި - މަސައްކަތުގެ %38 ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ތާރީޚަކީ 2 އޭޕްރީލް 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 50,771,305.44 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
25 އޭޕްރީލް 2021 ގައި ނިމިފައި އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޓްރެކްޓަރ: FENAKA ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 12,028,061.55 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ޓޭންކްގެ މަސައްކަތް އަދި އާރ.އޯ ޕްލާންޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %37 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 4 ޖުލައި 2023 - މަޝްރޫޢުގެ %38 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Micron ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 24,990,358.86 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ނިމި ސިސްޓަމް 1 ނޮވެމްބަރު 2021 ގައި ކަމިޝަންކޮށްފައި، ޑިފެކްޓުސް ރެކްޓިފައި ކުރުމަށްފަހު ފެނަކަ އާއި ޙަވާލު ކޮށްފައި އަދި ހައުސް ކަނެކްޝަންސް ނިމިފައި - އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޓްރެކްޓަރ: Puritas ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 13,797,935.13 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީ.އައި.އޭ އެޕްރޫވްވެފައި އަދި ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ނިމިފައި - އެޑްމިން ބިލްޑިންގ، ބައުންޑަރީ ވޯލް، ވޯޓަރ ނެޓްވާރކްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަސައްކަތުގެ %27 ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 30 މާރިޗު 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Marketech ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 31,427,728.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރެސިޑެންޝަލް އޭރިއާގެ ޕަންޕިންގ ސްޓޭޝަންގެ ނުނިމިހުރި ޕައިޕްލައިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. - އާރ.އޯ ޕްލާންޓް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައި. - މަޝްރޫޢުގެ %77 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިންމުމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 16 ޖެނުއަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Azzrova ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 19,274,086 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓޭންކް އިންސްޓޮލޭޝަންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި - ވެޖިޓޭޝަން އޭރިއާ ޑީސްކޯޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ފެންހޮޅި ލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި އަދި ނަރުދަމާ ހޮޅިލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ މަޝްރޫޢުގެ %63 ގެ މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 6 އޭޕްރީލް 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Azzrova ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 19,577,034.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފެނުގެ ނިޒާމް: އިލެކްޓްރޯ މެކޭނިކަލް އަދި އައުޓްފްލޯގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައި - ހުޅަނގުދެކުނުގެ މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ލަސްވެފައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް: ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި އަދި ކޮމިޝަންކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި - މަޝްރޫޢުގެ %98 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 31 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Mohan Mutha ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 24,494,037.12 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އިލެކްޓްރޯ މެކޭނިކަލް އަދި އައުޓްފްލޯގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައި - ހުޅަނގުދެކުނުގެ މޫސުން ގޯސްވުމާއިގުޅިގެން މަސައްކަތް ލަސްވެފައި - މަޝްރޫޢުގެ %91 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 31 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Mohan Mutha ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 16,545,239.11 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ފެން: - RO ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ޖަނަވަރީ ފަހު ހަފްތާގައި ވޯޓަރ ނެޓްވޯކް މަސައްކަތް ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި ނަރުދަމާ: - ހޮޅިވަޅުލުމުގެ ނިމިފައި މަޝްރޫޢުގެ %33.5 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރަނީ 31 މެއި 2023 ކޮންޓްރެކްޓަރ: Flexinc ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 35,535,851.14 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ނިމިފައި. ފެނަކާ އަށް ތަން ހަވާލުކޮށްފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ : Altec ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 21,083,294 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫއުގެ %99 މަސައްކަތް ނިމިފައި، ކޮމިޝަން ކުރެވިފައި. ރެކްޓިފިކޭޝަން މަސައްކަތްތައް ފެނަކަ އާއި ޙަވާލުކުރެވިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ : ފެނަކާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އަމަލީ މަސައްކަތް 29 މެއި 2022 ގައި ވަނީ ފަށާފައި. އިމާރާތުގެ %60 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - އިމާރާތުގެ މަސައްކަތާއި ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ނަރުދަމާ ނެޓްވޯކް ހޮޅީގެ މެޓީރިއަލް ފެބުރުއަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ލަފާކުރާ ތާރިހަކީ 20 ޖުލައި 2023 މަޝްރޫއުގެ %17 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: Marketech ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 69,093,952.78 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު ފެނަކަ މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 25 މާރިޗް 2021 ގައި AZROVAއާއެކު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށްފައި. - 46% މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - އެޑްމިން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތާއި ނަރުދަމާ ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ، 2023 މާރިޗު 15އަށް މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: AZZROVA ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 23,078,770 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫއުގެ 100% މަސައްކަތް ނިމިފައި. ސިސްޓަމް ކަމިޝަންކޮށް ނިމި ޑިފެކްޓުސް ރެކްޓިފައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސްޓެލްކޯއާ ޙަވާލުކޮށް މަސައްކަތް ނިމިފައި. އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޓްރެކްޓަރ: Puritas Pvt Ltd
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މޮބިލައިޒްވެ ފެނާއި ނެރުދަމާގެ ނެޓްވޯކްގެ މަސައްކަތާއި އެޑްމިން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - 16% މަސައްކަތް ނިމިފައި - ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރަނީ 3 އޯގަސްޓް 2023 ގައި - ކޮންޓްރެކްޓަރ: Duplex - ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 23,652,252.29 ރުފިޔާ (31 ޑިސެންބަރ 2022ގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވާ އަޕްޑޭޓް)
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޑިފެކްޓުސް ރެކްޓިފައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސްޓެލްކޯއާ ޙަވާލުކޮށް. ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައި (1 ޖުލައިގައި) ކޮންޓްރެކްޓަރ: Puritas Pvt Ltd
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 29 ޑިސެންބަރ 2021ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. - އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ޖޫން 2023ގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. - މަޝްރޫޢު %21 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - ކޮންޓްރެކްޓަރ: Marketech - ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 39,390,542.37 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫއު 24 ނޮވެމްބަރު 2021ގައި ސްޓެލްކޯއިން ހަވާލުވެ، ސިސްޓަމް އޮޕަރޭޝަނަލް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުން ސްޓެލްކޯއާ އެކު 31 މޭގައި އިތުރު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2017 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. - އެޑްމިން ބިލްޑިންގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް އަދި ސީ އައުޓްފްލޯގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %76 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ އޭޕްރީލް 2023 ގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ: SJ Construction ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 11,435,804.70 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- - އަމަލީ މަސައްކަތް 9 މާރިޗު 2022 ގައި ފަށައި، އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ބައުންޑަރީ ވޯލް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ - 26% ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - އަމަލީ މަސައްކަތް 18 މޭ 2023 ގައި ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. ކޮންޓްރެކްޓަރ: Marketech Maldives ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 35,962,704.80 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އެޑްމިން ބިލްޑިންގެ ފައުންޑޭޝަން އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް މަސައްކަތް ނިމިފައި އަދި ރޭނުމުގެ މަސައްކަތާއި ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %13 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 22 ޖުލައި 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Marketech ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 35,962,704.80 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2019 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. ފެނާއި ނަރުދަމާ ނެޓްވޯކްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. މަޝްރޫޢު %88 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: STATIC ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް: 28 ފެބްރުވަރީ 2023 ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 38,155,969.77 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 29 ޑިސެންބަރ 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށްފައި. މޮބިލައިޒްވެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި. - އާރް.އޯ ބިލްޑިންގުގެ ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ނިމި ސްޓްރަކްޗުއަލް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. ސުވާ ނެޓްވޯކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. މަޝްރޫޢުގެ %15 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. 26 މާރިޗު 2023 އަށް މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: Duplex Pvt Ltd ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 26,169,279.75 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2017 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއެއް. - ވޭރިއޭޝަން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައިވާތީ ވޭރިއޭޝަން އެޕްރޫވް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ -- މަޝްރޫޢު %50 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަސައްކަތް 2023 ޖޫން އަށް ނިންމުމަށް ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: SJ construction ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 10,845,708.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލިބިފައިވާ އަގުތައް ރިވިޔު ކުރުމަށްފަހު ފިނޭންސަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ނެޓްވޯކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ މަސައްކަތުގެ %10 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. މޭ 2023 އަށް މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ލަފާކޮށްފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Duplex އަގު: 33,692,736.49 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 29 ޑިސެންބަރ 2021ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. - ނަރުދަމާ ނެޓްވޯކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ މަސައްކަތުގެ %13 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. އޯގަސްޓް 2023 އަށް މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ލަފާކޮށްފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Duplex އަގު: 33,976,218.59 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކޭބަލްތަކެއްގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައި، ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި. މަސައްކަތުގެ %47 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ:SJ construction ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 29,837,680.30 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
28 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެޑްމިން ބިލްޑިން، ތާންގީ، ބޯރހޯލް، ނެޓްވޯކް ގެ މަސައްކަތާއި ބްރައިން އައުޓްފޯލް މަސައްކަތް ނިމިފައި. - ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. 2023 ފެބްރުއަރީ ކުރީކޮޅު ކޮމްޝަންކުރިމަށް ތައްޔާރުވަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް މޭ 2020ގައި ނިމިފައި. އޮޕަރޭޝަނަލް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ނަރުދަމާގެ ނެޓްވޯކް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - ޖުލައި 2023އަށް މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފެން: - ވާރޭ ފެން ނެޓްވޯކްގެ މަސައްކަތް، އާރޯ ބިލްޑިންގ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް، ހައުސް ކަނެކްޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ނަރުދަމާ: - ނަރުދަމާ ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތްނިމިފައި، ޕަންޕް ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް 15 ޖަނަވަރީގައި ފެށުމަށް ތާވަލު ކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން އަދި ނަރުދަމާ ހައުސް ކަނެކްޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކުޅުދުއްފުށި މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއާއެކު މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އާރ.ޑީ.ސީއަށް ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. - ޑިޒައިނގް މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ހައުސް ކަނެކްޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ހަވާލުކޮށްފައި. މިހާރު ޙިދުމަތް ދޭންފަށާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިމަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުުގައި 17 މާރިޗް 2021 ގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ. އި.އައި.އޭއާއި ޑީޓެއިލް ސާރވޭގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައި. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ފެނާއި ނަރުދަމާ، މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފްސީލް އަޕްޑޭޓް ޓެބްގައި ހިމަނާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފެނުގެ ނިޒާމް، ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން އަދި އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމުގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފްސީލްތަކާއި ޒޯން 1ގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ސްޓޭޓަސް ތަފްސީލް އަޕްޑޭޓް ޓެބްގައި ހިމަނާފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީ.އައި.އޭ100% އަދި ޑީޓެއިލްޑ ޑިޒައިންގެ100% މަސައްކަތް ނިމިފައި. މޮބަލައިޒް ކުރެވި އެޑްމިން ބިލްޑިންގެ %97 މަސައްކަތް ނިމިފައި، ފެނުގެ ނެޓްވޯކް %92 ނިމިފައި. ފެންތާންގީ ލިބުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން މަޝްރޫޢު ކޮމްޝަން ކުރުމް މަޑުޖެހިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމި 22 އަދި 23 ނޮވެމްބަރު 2022 ގައި ކޮމިޝަން ކުރެވިފައި، އައުްޓްފޯލްގައި ރަގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައް ރަގަޅު ކުރަން އެނގިފައި. ފެނަކައާއި ނިޒާމް ހިންގުން ޙަވާލުކުރުަމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދަނީ!
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑީޓެއިލްޑ ޑިޒައިންގެ 100% އަދި އީ.އައި.އޭގެ100 % މަސައްކަތް ނިމި މޮބިލައިޒް ކުރެވި އެޑްމިން ބިލްޑިންގެ 90% މަސައކަތް ނިމިފައި، ފެނުގެ ޕައިޕްލައިން %70 ނިމިފައި، ނަރުދަމާގެ ހޮޅިވަޅުލުން 30% ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސިއޯޓްފޯލް، ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން އަދި ގްރެވިޓީ ނެޓްވޯކް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. ފެނުގެ ނެޓްވޯކް ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް އަދި ޕްރެޝަރ ލައިން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. ނަރުދަމާ %60 އަދި ފެން %78 ނިމިފައި އެޑްމިން ބިލްޑިންގގެ 85% މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީ.އައި.އޭގެ އަދި ޑީޓެއިލްޑ ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. މޮބިލައިޒް ކުރެވިފައި. އެޑްމިން ބިލްޑިންގ %95، ފެންހޮޅި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް %75، ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް %20 ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެޑްމިނ ބިލްޑިންގްގެ %97 ނިމިފައި. ފެނުގެ ނެޓްވޯކް %52 އަދި ނަރުދަމާގެ ނެޓްވޯކް %68 ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީ.އައި.އޭގެ އަދި ޑީޓެއިލްޑ ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. މޮބިލައިޒް ކުރެވި އެޑްމިން ބިލްޑިންގ ގެ %90 މަސައްކަތް ނިމިފައި، ފެނުގެ ނެޓްވޯކް %40 އަދި ނަރުދަމާގެ ނެޓްވޯކް %36 ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީއައިއޭ ރިޕޯޓް އަދި ޑީޓެއިލްޑް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އެޑްމިން ބިލްޑިންގ 80% މަސައްކަތް ނިމިފައި. ނަރުދަމާ ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި، ފެނުގެ ނެޓްވޯކް މަސައްކަތް 32% ނިމިފައި. ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން ތަކާއި، ފެންތާނގީ ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ،
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އާރް.އޯ ބިލްޑިންގ، ޓޭންކް ފައުންޑޭޝަން އަދި ނަރުދަމާގެ ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ މިހާރުވަނީ މޮބިލައިޒްވެފައި، ސައިޓް ޑީމާރކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި އަދި ސާފުކުރުމުގެ މަސަައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓަރ ތައްޔާރުވަމުން ދަނީ ފެނުގެ ނެޓްވޯރކް އެޅުމުގެ މަސަެއްކަތް ފެށިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ - ސުވަރޭޖް ނެޓްވޯރކް ގެ މަސައްކަތް - ވޯޓަރ ނެޓްވޯރކް މަސައްކަތް - ހައުސް ކަނެކްޝަން - އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް - ޕަންޕް ސްޓޭޝަން މަސައްކަތް - ވާރޭފެން ޓޭންކް މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 15 ނޮވެމްބަރު 2020 އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އާއި ހަވާލު ކުރެވިފައި. - އީއައިއޭ އެޕްރޫވަލް ވަނީ ލިބިފައި - ޑީޓެއިލްޑް ޑިޒައިންގެ އެޕްރޫވަލް ލިބިފައި - އާރ.އޯ ބިލްޑިންގގެ ސައިޓް ސާފުކުރުމުގެ މަަސައްކަތް ނިމިފައި - ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި - ސްވަރޭޖް ނެޓްވޯރކް ގެ މަސައްކަތް، 58% ނިމިފައި - ވޯޓަރ ނެޓްވޯރކް ގެ މަސައްކަތް، 68% ނިމިފައި - އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް 95% ނިމިފައި - ޕަންޕް ސްޓޭޝަން މަސައްކަތް، 30% ނިމިފައި - ވާރޭފެން ޓޭންކް މަސައްކަތް، 3% ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 15 ނޮވެމްބަރު 2020 އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އާއި ހަވާލު ކުރެވިފައި. - އީއައިއޭ އެޕްރޫވަލް ވަނީ ލިބިފައި - ޑީޓެއިލްޑް ޑިޒައިންގެ އެޕްރޫވަލް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - އާރ.އޯ ބިލްޑިންގގެ ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ނިމިފައި - ކޮލަމް މަސައްކަތް ނިމި މޭސަނަރީ ވޯރކް ކުރިއަށްދަނީ - 1 ޖޫން 2021 ގައި ފެން ހޮޅި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި މިހާރު ނެޓްވޯރކް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - ފެންހޮޅި އެލުމުގެ މަސައްކަތުގެ 100% މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައި - ހައުސް ކަނެކްޝަން މަސައްކަތުގެ 98% ނިމިފައި - އެޑްމިންގ ބިލްޑިންގގެ 95% ނިމިފައި - ބްރައިން ޓޭންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ސްޓޯރޭޖެ ޓޭންކްގެ އިރެކްޝަންގެ 95% ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 15 ނޮވެމްބަރު 2020 އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އާއި ހަވާލު ކުރެވިފައި. - އީއައިއޭ އެޕްރޫވަލް 3 ޖެނުއަރީ 2021 ވަނީ ލިބިފައި - ޑީޓެއިލްޑް ޑިޒައިންގެ އެޕްރޫވަލް ލިބިފައި. - ކޮންޓްރެކްޓަރ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ރަށަށް މޮބިލައިޒްވެފައި - ސައިޓް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމި ފައި - އޑްމިން ބިލްޑިންގ ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - 95% - ސްވަރޭޖް ނެޓްވޯެރކްގެ 99% ނިމިފައި - ފެންނެޓްވޯރކްގެ 96% ނިމިފައި - ސްވަރޭޖް ހައުސްކަނެކްޝަންގެ 95% ނިމިފައި - ޕްންޕް ސްޓޭޝަންގެ 38% ނިމިފައި - ސޯޓޯެރޭޖް ޓޭންގެ 85% ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
18 މާރިޗް 2021 ގައި މަޝްރޫއުގެ ފެށި، ސާވޭ މަސަައްކަތާއި ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތްނިމި އީއައިއޭއާ ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. ސައިޓް ކްލިއާކޮށް އެޑްމިންގ ބިލްޑިންގުގެ ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
18 މާރިޗް 2021 ގައި މަޝްރޫއުގެ ފެށި، ސާވޭ މަސަައްކަތާއި އީއައިއޭއާއި ޑިޓެއިލް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. 16 ޖޫން 2022 އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށި އެޑްމިންގ ބިލްޑިންގުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. ޓޭންކް ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. ނެޓްވޯކް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެޑްމިން ބިލްޑިންގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތް، އައުޓްފޯލް، ހައުސް ކަނެޝަން، ޕްރެޝާރ ޓެސްޓިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީ.އަައިއޭ އަދި ޑީޓެއިލްޓް ޑިޒައިން އެޕްރޫވްވެފައި. އަދި ޕްލާންޓް ހައުސް، އަދި އިލެކްޓްރޯ މެކޭނިކަލް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީ.އަައިއޭ އަދި ޑީޓެއިލްޓް ޑިޒައިން އެޕްރޫވްވެފައި. އަދި ޕްލާންޓް ހައުސް، އަދި އިލެކްޓްރޯ މެކޭނިކަލް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި، ސިސްޓަމް ކޮމިޝަންކުރެވިފައި އަދި ސިސްޓަމް އޮޕަރޭޓަރާއި ހަވާލު ކުރުމުގެ ކުރިން ޑިފެކްޓްސް ރެކްޓިފިކޭޝަން ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީ.އަައިއޭ އަދި ޑީޓެއިލްޓް ޑިޒައިން އެޕްރޫވްވެފައި. އަދި ޕްލާންޓް ހައުސް، އަދި އިލެކްޓްރޯ މެކޭނިކަލް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެޑްމިން ބިލްޑިން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އާރުއޯ ބިލްޑިންގެ ސްޓްރަކްޗުރަލް މަސައްކަތް ނިމި ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. ޓޭންކް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އާރުއޯ ބިލްޑިންގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް މަސައްކަތް ނިމި ފިނިޝިން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސައިޓް ޕްރިޕަރޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސައިޓް ޕްރިޕަރޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސައިޓް ޕްރިޕަރޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބިލްޑިން ފައުންޑޭޝަންގެ އެކްސަވޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބިލްޑިން ފައިންޑޭޝަން އެކްސްކަވޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
-
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
-
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއާއެކު ހިނގަމުންދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އެޑްމިން ބިލްޑިން، ގްރެވިޓީ މައިހޮޅި ވަޅުލުން އަދި ސީ އައުޓްފޯލް ގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕެކޭޖް 01: - ތ. ވޭމަންޑޫގެ ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢުގެ ބާކީ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުން. ނިމުނު އިންސައްތަ: %71 - ޅ. ނައިފަރު ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢުގެ ބާކީ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުން. ނިމުނު އިންސައްތަ: %69 ޕެކޭޖް 02: - ކ. ތުލުސްދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ސިސްޓަމް ދަނީ އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން. - ކ. ހިންމަފުށީ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ސިސްޓަމް ދަނީ އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން. - ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ސިސްޓަމް ދަނީ އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫއު ނިމިފައި. ޚިދުމަތް ދެމުންދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
100% ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫއުގެ %100 މަސައްކަތް ނިމި ސިސްޓަމް ކަމިޝަންކޮށް ޑިފެކްޓުސް ޜެކްޓިފައި ކުރުމަށް ފަހު ފެނަކައާއި ޙަވާލު ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫއުގެ %100 މަސައްކަތް ނިމިފައި. ސިސްޓަމް ކަމިޝަންކޮށް ޑިފެކްޓުސް ރެކްޓިފައި ކުރުމަށްފަހު ފެނަކައާއި ޙަވާލު ކުރެވިފައި، ގޭގެއަށް ކަނެކްޝަން ދެމުންދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢުގެ ސިވިލް މަސައްކަތްތައް ނިމި 28 މާރިޗް 2021 ގައި ސިޓީ ކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢުގެ ސިވިލް މަސައްކަތްތައް ނިމި 26 މާރިޗް 2021 ގައި ރަށު ކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެޑްމިން ބިލްޑިންގގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންސެޕްޓް އެޕްރޫވްވެފައި އަދި އީ.އައި.އޭ ސްކްރީނިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އާރު.އޯ ބިލްޑިންގގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އާރް.އޯ، އެޑްމިން ބިލްޑިންގ، ނަރުދަމާ ޕަންޕިންގ ސްޓޭޝަންސް، ނަރުދަމާ ނެޓްވާރކް ހޮޅި ވަޅުލުން އަދި ސީ އައުޓްފޯލް ގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އެޑްމިން ބިލްޑިންގ، ހައުސް ކަނެކްޝަން އަދި ގްރެވިޓީ މައިހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕް އަދި ޓެކްނިކަލް ޑޮކިއުމަންޓްތައް ތައްޔާރު ކުރެވެމުންދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިންސެޕްޝަން ބްރީފް، އެގްޒިސްޓިން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ރިޕޯޓް، ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ ރިޕޯޓް ނިންމައި ހުށަހަޅައިފައި. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އިން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ޑިޒައިން ރިޕޯޓްތައްވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާއި ހިއްސާކުރެވި، އެފަރާތުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިޔަށްގެންދާ މަގުހެގުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ދިމާވެފައިވާ ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލުހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީކުރެވެމުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިންސެޕްޝަން ބްރީފް، އެގްޒިސްޓިން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ރިޕޯޓް، ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ ރިޕޯޓް ނިންމައި ހުށަހަޅައިފައި. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އިން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ޑިޒައިން ރިޕޯޓްތައްވަނީ މިނިސްޓރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާއި ހިއްސާކުރެވި، އެފަރާތުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިޔަށްގެންދާ މަގުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ދިމާވެފައިވާ ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލުހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީކުރެވެމުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިންސެޕްޝަން ބްރީފް، އެގްޒިސްޓިން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ރިޕޯޓް، ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ ރިޕޯޓް ނިންމައި ހުށަހަޅައިފައި. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އިން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ޑިޒައިން ރިޕޯޓްތައްވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާއި ހިއްސާކުރެވި، އެފަރާތުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިޔަށްގެންދާ މަގުހެގުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ދިމާވެފައިވާ ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލުހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީކުރެވެމުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިންސެޕްޝަން ބްރީފް، އެގްޒިސްޓިން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ރިޕޯޓް، ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ ރިޕޯޓް ނިންމައި ހުށަހަޅައިފައި. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އިން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ޑިޒައިން ރިޕޯޓްތައްވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާއި ހިއްސާކުރެވި، އެފަރާތުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިޔަށްގެންދާ މަގުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ދިމާވެފައިވާ ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލުހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީކުރެވެމުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ރާވަވާފައިވާ ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޑިޒައިންގ ކޮންސަލްޓެންޓުން ކުރި ސާރވޭގެ ޑޭޓަރ ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ހިއްސާކޮށްފައި. އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރުޢޫއެއް މިއަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ރާވަވާފައިވުމާއެކު، މަގު ހެދުމުގެ ތެރެއިން ފެން ހިންދާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތްވެސް އިންޓަގްރޭޓްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށްވަނީ ނިންމާފައި. ވުމާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުން ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ރޭވި ޑިޒައިންގ މަސައްކަތްވަނީ މަޑުޖައްސާލައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ރާވަވާފައިވާ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް އެފަރާތާއި ކޯޑިނޭޓްކޮށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަންދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫއު ނިމިފައި. ފެނަކައިން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންދޭ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސ. ހިތަދޫ އުތުރާއި ދެކުނުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިމި ފެނަކާއާ ވަނީ ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި. ސިސްޓަމް އޮޕަރޭޝަނަލް.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި. ސްޓެލްކޯއިން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންދޭ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ